Neprofitna stanovanja

Neprofitno stanovanje je stanovanje, ki se odda v njem na podlagi javnega razpisa, Najemno razmerje je sklenjeno za nedoločen čas. Najemnina je določena administrativno, in sicer na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21).

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je dostopen na spodnji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5102

Postopek dodelitve neprofitnega stanovanja se prične na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani JMSS Maribor. 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni polnoletni državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije. Nadalje so do neprofitnega stanovanje upravičene tudi osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I s spremembami) izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno bivanje, ker je bila ugotovljena upravičenost po Zakonu o povračilu škode osebam, izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/2013).

Nadalje morajo upravičenci imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju ene izmed občin ustanoviteljic JMSS Maribor, to je Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače – Fram in Občine Starše.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

  • žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedenih občin, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da prosilec ne kandidira skupaj z osebo, ki nasilje izvaja;
  • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo, ne glede na kraj stalnega bivanja, v občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
  • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

  • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednost 40 % primernega stanovanja; navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
  • da je prosilec in njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner, ki prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja, vključno z morebitnimi stroški sodnega postopka; navedeno velja tudi za obstoječa in prejšnja najemna razmerja za začasne bivalne enote in tržna stanovanja v lasti razpisnika;
  • da prosilec, ki je najemnik bivalne enote ali tržnega stanovanja v lasti razpisnika, primerno uporablja enoto, ne povzroča škode lastniku ali škode na skupnih prostorih in ima poravnane vse obveznosti za uporabo za uporabo ter je redni plačnik;
  • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila varščine – lista A, in na prosilce, ki so dolžni plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin – lista B.

Z uspelimi upravičenci se sklenejo najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Najemne pogodbe se sklenejo s toliko upravičenci, kolikor je bilo navedenih prostih stanovanj v razpisu. Ko najemodajalec razpolaga s prostim stanovanjem, a to zaradi števila družinskih članov po velikosti ni primerno za upravičenca na vrsti za dodelitev, se najemna pogodba sklene s prvim naslednjim upravičencem na prednostni listi ob pogoju, da je stanovanje glede na površino in število družinskih članov primerno. Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali se ne odzove k sklenitvi najemne pogodbe, se črta s seznama upravičencev.

Za vsako občino ustanoviteljico JMSS Maribor posebej, t.j. Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče – Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače – Fram in Občino Starše, se po zaključenem razpisu oblikuje ločena prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko na pristojnem centru za socialno delo uveljavljajo pravico do subvencije neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec je dolžan vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo splošne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem predpisu na dan preverjanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj so upoštevani naslednji površinski normativi po zapisniku o točkovanju stanovanja (bivalna površina):

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B

1-člansko

nad 20 m2 do 30 m2

nad 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

 

Aktualni razpisi

»Trenutno ni aktualnega razpisa.«

Aktualne novice

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine