Za najemnike

Navodila za uporabo stanovanja

Prijava ali odjava uporabnika

Sklenitev pogodbe po razvezi

Zamenjave
stanovanj

Oddaja dela stanovanja v podnajem

Opravljanje
dejavnosti

Posegi najemnikov v stanovanju

Subvencija
najemnine

Obročno odplačilo
dolga

Priporočila najemnikom

Aktualno za najemnike

Vaše pravice in obveznosti

S tem, ko ste postali najemnik našega stanovanja, ste postali nosilec določenih pravic, prevzeli pa ste tudi določene obveznosti, ki jih morate kot najemnik izpolnjevati. Tako morate:

 • Uporabljati stanovanje v skladu z najemno pogodbo,
 • Pravilno uporabljati stanovanje, v nasprotnem odgovarjate za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe,
 • Dopustiti vstop lastniku v stanovanje zaradi preveritve pravilne uporabe stanovanja,
 • Poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne uporabe stanovanja,
 • Obveščati nas o napakah na stanovanju,
 • Redno plačevati najemnino in obratovalne stroške za stanovanje.

Vaše pravice, ki izhajajo iz najemnega razmerja pa so:

 • Opravite lahko popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo, ter zahtevate povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil,
 • Zahtevate vračilo previsoko zaračunane najemnine oz. obratovalnih stroškov,
 • V primeru povečanja članov vašega gospodinjstva lahko zahtevate vpis le-tega v najemno pogodbo (aneks k najemni pogodbi),
 • Lahko oddate del stanovanja v podnajem, seveda z našim predhodnim soglasjem,
 • V stanovanju lahko, prav tako z našim predhodnim soglasjem, in soglasjem drugih lastnikov stanovanj v stanovanjski hiši, opravljate dovoljeno dejavnost.

 Predvsem pa je naša primarna obveznost, da:

 • Vam kot najemniku izročimo stanovanje v stanju, ki vam omogoča normalno uporabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi,
 • Vzdržujemo stanovanje, skupne prostore, dele, objekte in naprave v stanovanjski hiši v stanju, ki vam zagotavlja normalno uporabo stanovanja, ter skupnih prostorov ves čas trajanja najema,
 • Odgovarjamo za pravne in stvarne napake na oddanem stanovanju.
 • Poznavanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz najemnega razmerja so za vas pomembne iz tega razloga, ker vam prve omogočajo zahtevati tisto, kar vam pripada, poznavanje drugih pa vam omogoča izogniti se kršitev le-teh, še posebej, ker so nekatere kršitve strogo sankcionirane? odpoved najemne pogodbe.

Ker na naš naslov prispe veliko število pritožb nad hrupnimi sosedi, kar se včasih razvije v pravo “medsosedsko borbo”, bi vas na tem mestu opozorili, da pri vaši uporabi stanovanja upoštevate dejstvo, da imajo tudi vaši sosedi pravico do mirne uporabe njihovih stanovanj, čeprav vaše navade niso vedno enake. Zato od vas pričakujemo:

 • Da uporabljate stanovanje tako, da ne motite vaših sosedov (to velja predvsem za zgodnje jutranje in nočne ure),
 • Da boste strpni in spoštljivi, ko se boste sosedom pritoževali glede njihovega povzročanja nemira,
 • Da nas boste o problemu obvestili šele takrat, ko boste resnično poskušali (vendar neuspešno) rešiti spor s sosedi.

 V tem primeru bomo:

 • Povzročitelje najprej opomnili in pozvali k prenehanju povzročanja nemira;
 • Če to ne bo zaleglo, jih bomo povabili na razgovor, ter jih tako opomnili na posledice njihovega ravnanja;
 • Če tudi to ne bo dovolj, bomo sprožili postopek na odpoved najemne pogodbe.

Ena od pomembnejših obveznosti, ki jih prevzamete ob sklenitvi najemne pogodbe je redno plačevanje najemnine in ostalih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine. Najemnina za vsako posamezno stanovanje je izračunana na podlagi:

 • Števila točk, ki jih ima stanovanje
 • Vrednosti točke
 • Kvadrature stanovanja.

Neplačevanje najemnine in ostalih stroškov dvakrat zaporedoma ali dva meseca v zadnjih dvanajstih mesecih ima za posledico vložitev tožbe na odpoved najemne pogodbe.

Tisti, ki pa najemnine ne morete v celoti plačati zaradi socialne stiske, v kateri ste se znašli ali osebe, ki poleg vas uporabljajo stanovanje, nam morate predložiti potrdilo Centra za socialno delo. V tem primeru boste upravičeni do subvencije pri plačilu najemnine.

Sicer pa je problematika neplačevanja najemnine tema, s katero se na Stanovanjskem skladu veliko ukvarjamo. Neplačevanje najemnine ima namreč za posledico pomanjkanje materialnih sredstev za vzdrževanje in obnovo stanovanj in vpliva na poslabšanje stanja stanovanjskega fonda in na njegovo zmanjševanje zaradi večanja števila stanovanj, neprimernih za bivanje, hkrati pa zmanjšuje tudi možnosti za širjenje stanovanjskega fonda.

Zato vas še enkrat opozarjamo:

Če ne boste plačevali najemnine, lahko izgubite stanovanje!

Vam je stanovanje glede na vaše potrebe postalo premajhno? Bi raje šli v manjše stanovanje, ker ne zmorete več plačevati najemnine?

Če je tako, ne vidimo razloga, da ne bi zamenjali stanovanja, saj je tako v našem kot vašem interesu, da stanujete v stanovanju, ki je primerno tako vašim življenjskim potrebam, kot tudi finančnim zmogljivostim.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, omogoča zamenjavo stanovanj, ki so v lasti JMSS Maribor. Pri tem se zlasti upoštevajo spremenjene potrebe najemnikov po primerni stanovanjski površini in njihove finančne možnosti za plačevanje zamenjanega stanovanja.

Pred zamenjavo stanovanj morajo imeti najemniki neprofitnih stanovanj poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, kakor tudi obveznosti iz naslova porabe elektrike, plina, vode itd.

Kot že rečeno, smo vam v primeru sklenitve najemne pogodbe dolžni izročiti stanovanje v stanju, ki vam omogoča normalno uporabo le-tega, prav tako pa smo ga dolžni vzdrževati, kot tudi skupne prostore, dele, objekte in naprave v stanovanjski hiši. Ko se pojavi potreba po popravilu v vašem stanovanju ali v stanovanjski hiši, nas pokličite po telefonu ali pa nam pošljite vlogo, v kateri boste točno pojasnili za kakšno okvaro gre in kje je ta okvara.

 Mi bomo pri tem:

 • Skrbno preučili vašo vlogo,
 • K vam poslali našega referenta, ki si bo okvaro strokovno ogledal in ocenil, kakšni bodo nadaljnji postopki pri sanaciji le-te,
 • Prizadevali si bomo, da bodo popravila opravljena kvalitetno,
 • Prizadevali si bomo dela opraviti v postavljenih rokih, če pa to ne bo možno, vas bomo obvestili o novih rokih takoj, ko bo to mogoče,
 • Obvestili vas bomo o delih, ki morajo biti opravljena,
 • Če z opravljenim popravili ne boste zadovoljni, lahko pri našem pristojnem referentu podate pritožbo.

 

Na drugi strani od vas pričakujemo:

 • Da boste stanovanje uporabljali v skladu z najemno pogodbo, v nasprotnem boste sami odgovarjali za nastalo škodo,
 • Da nas boste nemudoma obvestili, če bo potrebno kakšno popravilo,
 • Dopustili našemu izvajalcu nemoten vstop in izvajanje popravila.
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine