Poslanstvo, dejavnost, povezave do občin

Poslanstvo
Poslanstvo JMSS Maribor se odraža v zagotavljanju javnih najemnih stanovanj vsem kategorijam prosilcev z visoko kakovostjo bivanja.

Vizija 
Vizija JMSS Maribor je postati sodobna, učinkovita in razvojno usmerjena ustanova, ki bo z zadostnim številom javnih najemnih stanovanj zagotavljala vsem kategorijam prosilcev udobno in varno bivanje.

Razvoj JMSS Maribor je in bo tudi v prihodnje usmerjen v: 

 • zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ob iskanju najugodnejših finančnih virov tako na lokalni, državni, kakor tudi evropski ravni;
 • pridobivanje nezazidanih stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo;
 • razvijanje ustreznih tehnoloških in arhitekturnih rešitev, ki bodo ob primerni ceni zagotavljale funkcionalne in trajnostne rešitve, enostavni način vzdrževanja in posledično višjo kakovost bivanja.

Cilji 
Dolgoročni in srednjeročni cilji JMSS Maribor so: 

 • povečati namensko premoženje;
 • izboljšati in posodobiti obstoječ stanovanjski fond;
 • zagotoviti nezazidana stavbna zemljišča, primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj,
 • trajnostna gradnja – energetsko varčna, ekološko sprejemljiva, z večjo rabo dostopnih obnovljivih virov energije;
 • pridobiti finančne vire za nakup in gradnjo javnih najemnih stanovanj iz skladov Evropske unije, z vključevanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (SSRS) in morebitnih zasebnih investitorjev (javno – zasebno partnerstvo);
 • upravljati z večstanovanjskimi stavbami v večinski lasti JMSS Maribor, vključno s stanovanji;
 • dvig stanovanjske kulture. 

Ustanovitev 
JMSS Maribor je nastal z reorganizacijo Stanovanjskega sklada občine Maribor, ki je bil kot neprofitna stanovanjska organizacija osnovan leta 1992, dejansko pa je bil ustanovljen in začel delovati leta 1994.

Takratna Skupščina občine Maribor je sprejela Odlok o stanovanjskem skladu občine Maribor.
30.12.1992
Vpis Stanovanjskega sklada občine Maribor v sodni register.
31. 12. 1994
Predsedniki občinskih svetov novonastalih občin podpišejo Dogovor o delitvi skupnega premoženja – stanovanja se delijo po ključu števila prebivalcev, tako ugotovljeni solastniški deleži stanovanj pa postanejo skupno premoženje podpisnic v skupnem stanovanjskem skladu.
12. 2. 2001
Sprejet odlok o ustanovitvi skupnega sklada – Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
Danes
29. 10. 1992
Odlok o stanovanjskem skladu občine Maribor je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 19/1992.
18.2.1994
SO Maribor se razdeli na Mestno občino Maribor, občine Duplek, Starše in Rače-Fram, Stanovanjski sklad občine Maribor pa postane predmet delitve oz. urejanja premoženjskopravnih razmerij novih občin.
28. 7. 1997
Podpis Sporazuma o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, ki ga podpišejo župani Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica in Občine Miklavž na Dravskem polju.
Marec 2001
Danes Danes JMSS Maribor deluje na območju več občin ustanoviteljic:
 • Mestne občine Maribor
 • Občine Hoče-Slivnica
 • Občine Miklavž na Dravskem polju
 • Občine Duplek
 • Občine Rače-Fram
 • Občine Starše

 Dejavnost sklada

 • upravljanje in razpolaganje s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem,
 • zagotavljanje javnega interesa na področju stanovanjske oskrbe,
 • gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči,
 • gradnja stanovanj in stanovanjskih hiš,
 • nakup stanovanj in stanovanjskih hiš,
 • prenova ter vzdrževanje neprofitnih in profitnih stanovanj,
 • zagotavljanje posojil z ugodno obrestno mero za nakup, izgradnjo ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
 • zagotavljanje enakopravnega položaja občanom pri pridobivanju neprofitnih in profitnih stanovanj,
 • zagotavljanje razvoja stanovanjske infrastrukture,
 • razvojne, finančne, organizacijske in druge aktivnosti s področja stanovanjskega gospodarstva,
 • opravljanje drugih nalog, določenih v občinskih programih.

Občine ustanoviteljice

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine