Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022

Začetek razpisa: 10.10.2022
Zaključek razpisa: 09.11.2022
Rok za oddajo: 09.11.2022

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB s spremembami), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 s spremembami), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (UPB, Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 in 10/2021) ter sklepa Nadzornega sveta JMSS Maribor, sprejetega na 18. redni seji, dne 3.10.2022,Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

PREDMET RAZPISA

JMSS Maribor razpisuje oddajo v najem okvirno 50 neprofitnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.

Za vsako občino ustanoviteljico JMSS Maribor posebej, t.j. Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče – Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače – Fram in Občino Starše, bo oblikovana ločena prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, ki se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče.

Od razpisanega števila okvirno 50 neprofitnih stanovanj bo predvidoma:

  • 40 stanovanj prosilcem s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Duplek;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Hoče – Slivnica;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Miklavž na Dravskem polju;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Rače – Fram;
  • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Starše.

V primeru drugačnega števila razpoložljivih stanovanj bo ohranjen sorazmerni delež oddanih stanovanj po občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor.

OBRAZCI IN ROK ZA ODDAJO VLOGE

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddaji vlogo na posebnem obrazcu razpisnika. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis bo na voljo v sprejemni pisarni v pritličju na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor. Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 10.10.2022 do vključno 9.11.2022.

Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.

Aktualno

"Ni aktualnih objav"
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine