Prepis najemne pogodbe

V primeru razveze zakonske vezi ali prenehanja zunajzakonske skupnosti, preselitve ali smrti najemnika, je možno zaprositi za prepis najemne pogodbe. Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu.

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge ter zahtevanih prilog:

1.) pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
2.) neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
3.) po e-mailu: info@jmss-mb.si

SKLENITEV NAJEMNE POGODBE PO RAZVEZI

Če se zakonska zveza razveže ali preneha zunajzakonska skupnost, se lahko prejšnja zakonca sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli. Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti, odloči o sporu na zahtevo enega od njiju sodišče v nepravdnem postopku. Vlogo za prepis najemne pogodbe je potrebno podati na predpisanem obrazcu.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje,
 • potrdilo UE o državljanstvu vlagatelja,
 • dokazilo UE o stalnem prebivališču vlagatelja,
 • potrdilo o nelastništvu ali lastninski list vlagatelja – izda Geodetska uprava Republike Slovenije, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor,
 • pravnomočen sklep sodišča o razvezi (v primeru razveze zakonske zveze),
 • sporazum bivših zakoncev (overjen pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo) ali pravnomočen sklep sodišča o tem, kdo postane najemnik ali soglasje bivšega zunajzakonskega partnerja za prepis najemne pogodbe (soglasje mora biti overjeno pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo).

SKLENITEV NAJEMNE POGODBE PO PRESELITVI

Če najemnik neprofitnega stanovanja trajno zapusti to stanovanje zaradi nastanka nove družine ali ob preselitvi v drugo stanovanje zunaj kraja bivanja, zaradi trajnega odhoda v dom za starejše ali oskrbovano stanovanje, sklene lastnik najemno pogodbo brez javnega razpisa z enim od ožjih družinskih članov, ki ob izselitvi najemnika prebiva v stanovanju, ima v njem prijavljeno stalno prebivališče, je naveden v najemni pogodbi in v primeru, da uporabniki izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Vlogo za prepis najemne pogodbe je potrebno podati na predpisanem obrazcu.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje,
 • potrdilo UE o državljanstvu vlagatelja,
 • dokazilo UE o stalnem prebivališču najemnika in vlagatelja,
 • potrdilo o nelastništvu ali lastninski list vlagatelja – izda Geodetska uprava Republike Slovenije, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor,
 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu vlagatelja, če je vlagatelj otrok najemnika,
 • izjava dosedanjega najemnika ter drugih upravičencev za prepis, da se strinjajo s prepisom najemne pogodbe na družinskega člana (izjava mora biti overjena pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo).

SKLENITEV NAJEMNE POGODBE PO SMRTI

Prepis najemne pogodbe po smrti najemnika je možen z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika. Vlogo za prepis najemne pogodbe je potrebno podati na predpisanem obrazcu.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje,
 • izpisek iz matične knjige umrlih,
 • potrdilo UE o državljanstvu vlagatelja,
 • dokazilo UE o stalnem prebivališču vlagatelja,
 • potrdilo o nelastništvu ali lastninski list vlagatelja – izda Geodetska uprava Republike Slovenije, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor
 • dokazila o obstoju zunajzakonske skupnosti, če je vlagatelj zunajzakonski partner najemnika,
 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu vlagatelja, če je vlagatelj otrok najemnika,
 • soglasje drugih ožjih družinskih članov za prepis najemne pogodbe, če je več upravičencev za sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika (izjava mora biti overjena pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo).
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine