Zamenjave stanovanj

Za zamenjavo stanovanja lahko zaprosijo najemniki vseh kategorij najemnih stanovanj v lasti in upravljanju JMSS Maribor, ter stanovanj, za oddajo katerih je JMSS Maribor pridobil razpolagalno pravico.

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik, da se uvrsti med upravičence do zamenjave stanovanja, so:

  • da ima poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in stroškov uporabe stanovanja
  • da proti njemu ne teče sodni postopek za izpraznitev stanovanja;
  • da je preteklo vsaj dve leti od sklenitve najemne pogodbe

Najemnik mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika izpolnjevati vsaj še enega izmed naslednjih pogojev:

  • da je stanovanje po površini postalo premajhno ali po strukturi neprimerno zaradi povečanja števila družinskih članov najemnika;
  • da je stanovanje postalo preveliko zaradi zmanjšanja števila družinskih članov ali želi najemnik preselitev v manjše stanovanje zaradi nižje najemnine ali drugih stroškov za uporabo stanovanja;
  • da je stanovanje zaradi bolezenskih, invalidnih ali starostnih razlogov najemnika ali njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, po legi postalo neprimerno.

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge:

  1. pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  2. neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
  3. po e-mailu: info@jmss-mb.si
Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine