Prijava ali odjava uporabnika

Za vpis oz. izbris uporabnika stanovanja iz najemne pogodbe je potrebno podati vlogo na predpisanem obrazcu.

Načini oddaje izpolnjene in podpisane vloge ter zahtevanih prilog:

1.) pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
2.) neposredno v vložišču: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
3.) po e-mailu: info@jmss-mb.si

IZBRIS UPORABNIKA STANOVANJA

Kadar želi najemnik izbrisati uporabnika stanovanja iz najemne pogodbe, je potrebno izpolniti obrazec Aneks k najemni pogodbi – izbris uporabnika ter priložiti dokazila, da oseba več ne biva na naslovu najemnika. Najemnik je dolžan spremembo števila uporabnikov stanovanja sporočiti najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe in skleniti aneks k najemni pogodbi.

Zraven dokazil je potrebno vlogi priložiti še:

  • potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje,
  • overjeno soglasje uporabnika, ki se izbriše iz najemne pogodbe (soglasje mora biti overjeno pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo).

VPIS UPORABNIKA STANOVANJA

Kadar želi najemnik vpisati uporabnika stanovanja v najemno pogodbo, je potrebno izpolniti obrazec Aneks k najemni pogodbi – vpis uporabnika. Vlogi je potrebno priložiti:

  • potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje,
  • potrdilo UE o državljanstvu najemnika in vpisane osebe,
  • potrdilo o nelastništvu ali lastninski list za osebo, ki se vpisuje – izda Geodetska uprava Republike, Slovenije, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor,
  • izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, če se vpisuje zakonec ali izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti, če se vpisuje zunajzakonski partner,
  • izpisek iz rojstne matične knjige, če se vpisuje novorojenec oziroma mladoletni otrok (v primeru, da v najemno pogodbo nista vpisana oba starša – sklep sodišča ali dogovor, sklenjen na CSD, iz katerega izhaja kateremu od staršev je v varstvo in vzgojo zaupan mladoletni otrok).

IZJAVA O OBSTOJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI

Kadar želi najemnik vpisati zunajzakonskega partnerja v najemno pogodbo je potrebno obrazcu Aneks k najemni pogodbi – vpis uporabnika stanovanja, priložiti še Izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti, ki mora biti izpolnjena in overjena pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo. 

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine