Tržna stanovanja

Tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja s tržno najemnino.

Pogoji

Pogoji za upravičenost do dodelitve tržnega stanovanja so določeni z vsakokratnim objavljenim razpisom.

Na razpis se lahko prijavijo:

Fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednja pogoja:

  • da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce liste B na neprofitnem razpisu, in sicer:
  • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor, oziroma vse obveznosti iz morebitne uporabe stanovanja v lasti JMSS Maribor oziroma občin ustanoviteljic, ne glede na to ali je bila najemna pogodba sklenjena ali ne.

V dohodek se ne vštevajo socialni transferji, to so denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, otroški dodatek, štipendije in podobno.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da pravna oseba izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, oz. da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša več kot 50 EUR. Šteje se, da pravna oseba ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje vloge ni imela predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
  • da pravna oseba na dan oddaje vloge in zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge ni imela blokiranega nobenega transakcijskega računa.

 Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.

Višina najemnine

Vsa stanovanja se oddajajo neopremljena in za tržno najemnino. Tržna najemnina je določena v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Tržna najemnina se 1x letno v mesecu juniju usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, ob pogojih, da je od sklenitve najemne pogodbe minilo več kot leto dni, da se pri izračunu najemnine upošteva obstoječa najemnina, vključno z vsemi morebitnimi povišanji glede na rast življenjskih stroškov ter da se pri izračunu tržne najemnine ne upošteva negativni indeks rasti življenjskih potrebščin (vrednost 0).

Subvencija tržne najemnine:

Za subvencijo tržne najemnine se zaprosi na pristojnem centru za socialno delo. Do subvencije tržne najemnine so upravičeni prosilci, ki so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Subvencijo tržne najemnine izplačuje pristojni organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima prosilec v najemu tržno stanovanje in urejeno začasno prebivališče.

Aktualni razpisi

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine