Pogosta vprašanja in odgovori

O oddaji nepremičnin

Neprofitno stanovanje se odda na podlagi javnega razpisa.

Za najem neprofitnega stanovanja je potrebno izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • da je prosilec popolno poslovno sposobni polnoletni državljani Republike Slovenije ali ob upoštevanju vzajemnosti, državljan ostalih članic Evropske unije;
 • da ima prosilec prijavljeno stalno prebivališče na območju ene izmed občin ustanoviteljic JMSS Maribor, to je Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače – Fram ali Občine Starše;
 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednost 40 % primernega stanovanja;
 • da je prosilec in njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja, vključno z morebitnimi stroški sodnega postopka; navedeno velja tudi za obstoječa in prejšnja najemna razmerja za začasne bivalne enote in tržna stanovanja v lasti razpisnika;
 • da prosilec, ki je najemnik bivalne enote ali tržnega stanovanja v lasti razpisnika, primerno uporablja enoto, ne povzroča škode lastniku ali škode na skupnih prostorih in ima poravnane vse obveznosti za uporabo za uporabo ter je redni plačnik;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.

Ostale pogoje si lahko preberete TUKAJ

Pogoji za upravičenost do dodelitve tržnega stanovanja so določeni z vsakokratnim objavljenim razpisom. Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki so državljani Republike Slovenije, ob izpolnjevanju pogoja, da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo določenega dohodka v razpisu ter da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Več

Do najema oskrbovanega stanovanja so upravičeni prosilci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so starejši od 65 let;
 • jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo samostojno življenje ob pomoči strokovnega osebja;
 • so zmožni plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na stanovanje;
 • so državljani Republike Slovenije ali države članice EU;
 • ni bila prosilcu ali uporabniku odpovedana najemna pogodba iz razlogov navedenih v stanovanjskem zakonu;
 • ima prosilec ali uporabnik poravnane vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Več

Začasna bivalna enota je enota namenjena začasnemu reševanju najnujnejših stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Vlogi za dodelitev začasne bivalne enote je potrebno predložiti mnenje centra za socialno delo za dodelitev začasne bivalne enote, na podlagi katerega strokovna komisija prouči utemeljenost vloge ter v primeru upravičenosti predlaga direktorju JMSS Maribor, da se prosilcu odda začasna bivalna enota v najem.

Več

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj so upoštevani naslednji površinski normativi po zapisniku o točkovanju stanovanja (bivalna površina):

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B

1-člansko

nad 20 m2 do 30 m2

nad 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Več

Za najemnike

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik, da se uvrsti med upravičence do zamenjave stanovanja, so:

 • da ima poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in stroškov uporabe stanovanja;
 • da proti njemu ne teče sodni postopek za izpraznitev stanovanja;
 • da je preteklo vsaj dve leti od sklenitve najemne pogodbe.

Zraven splošnih pogojev mora najemnik izpolnjevati vsaj še en pogoj: stanovanje je postalo neprimerno bodisi zaradi povečanja ali zmanjšanja števila družinskih članov, bodisi zaradi bolezenskih ali starostnih razlogov najemnika.

Več

Za vpis oz. izbris uporabnika stanovanja iz najemne pogodbe ali prepis najemne pogodbe na družinskega člana je potrebno podati vlogo na predpisanem obrazcu ter dodati zahtevane priloge.

Izpolnjeno in podpisano vlogo, lahko pošljete pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor; oddate neposredno v vložišču ali pošljete o e-mailu: info@jmss-mb.si.

Prepis najemne pogodbe na drugega družinskega člana je možen pod določenimi pogoji, ki jih najdete na spodnji povezavi.

Več

JMSS Maribor izda soglasje za opravljanje dovoljene dejavnosti pod pogojem, da s tem soglašajo ostali etažni lastniki, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo s predmetno stanovanjsko enoto in pod pogojem, da opravljanje te dejavnosti ne bo motilo stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne bo povzročalo čezmerne obremenitve skupnih delov predmetne večstanovanjske stavbe.

Več

Če ni dogovorjeno drugače, lahko najemnik odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi za to navajal razloge, če o tem pisno obvesti lastnika, z 60 dnevnim odpovednim rokom. Stanovanje in pomožne prostore se preda zapisniško.

V kolikor se zunanja enota klimatske naprave namesti na fasado, je potrebno pridobiti soglasja preostalih etažnih lastnikov objekta, saj mora biti tovrstni poseg skladen s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11, 85/13 in 52/22). Skupaj z upravnikom stavbe je potrebno določiti pozicijo namestitve zunanje enote. Potem lahko pridobite soglasje JMSS Maribor, tako da izpolnite obrazec Vloga za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju.

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošljete pisno na naslov: JMSS Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor; oddate neposredno v vložišču ali pošljete o e-mailu: info@jmss-mb.si.

Več

Za spremembo dobavitelja električne energije oziroma zemeljskega plina mora najemnik predhodno pisno zaprositi lastnika stanovanja JMSS Maribor. Izbira dobaviteljev in ponudnikov tovrstnih storitev je prosta, zato bo JMSS Maribor praviloma izdal soglasje. V kolikor je dolg najemnika razlog za zamenjavo ponudnika, JMSS Maribor izdajo soglasja zavrne.

Najemnik je v času najemnega razmerja dolžan izvajati vzdrževalna dela, ki jih določa Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11) in so podrobno opredeljeni v Prilogi 1 (Standardi vzdrževanja stavb in stanovanj).

Več

Navodila za bivanje in vzdrževanje stanovanj v lasti in upravljanju JMSS Maribor so dostopna na naši spleti strani.

Več

Vsi notranji opleski so skladno s Prilogo 1 Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04, 18/11) strošek najemnika stanovanja.

Več

Za VSE spremembe v najemnem stanovanju je potrebno predhodno pridobiti soglasje JMSS Maribor. Za soglasje zaprosite tako, da izpolnite in nam posredujete obrazec Vloga za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju.

Več

V kolikor je prišlo do pojava plesni, je le-to potrebno nemudoma odstraniti.

To lahko naredite na naslednji način:

 • Na okužene površine nanesete sredstvo za odstranjevanje plesni in jih, ko se posušijo, mehansko očistite. Ko so razkužene površine suhe, jih lahko prepleskate s posebnimi barvami, ki so odporne na zidno plesen.
 • Uporabite lahko tudi mobilne odstranjevalce vlage, ki ne potrebujejo električne energije, ali kondenzacijske električne razvlažilce.
 • Pohištvo, na katerem je že vidna plesen, obrišete z vlažno krpo in ga osušite. Pri tem lahko uporabite tudi posebna čistila za ta namen.

Opleski notranjih delov stanovanja so dolžnost najemnika, zato ste za ponovni oplesku zidov dolžni poskrbeti sami, hkrati pa morate zagotoviti ustrezno prezračenje stanovanja. Več o preprečevanju nastajanja plesni lahko preberete na spodnji povezavi.

Več

O upravičenosti do subvencije najemnine odloča center za socialno delo, kamor oddate oz. pošljete izpolnjeno in podpisano Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Od zahtevanih prilog, navedenih na Vlogi pod točko VI.PRILOGE, lahko na JMSS Maribor pridobite kopijo veljavne najemne pogodbe in točkovalni zapisnik (v kolikor imate sklenjeno neprofitno najemno razmerje).

Pravica do subvencije najemnine je namenjena tistim, ki nimajo zadostnih sredstev za kritje stroškov najemnine ter izpolnjujejo dohodkovne in premoženjske pogoje. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju.

Več

Da, vendar pod naslednjimi pogoji:

 • da dolg še ni v izvršbi;
 • da niste prejeli opomina pred tožbo na odpoved najemne pogodbe;
 • da niste v postopku tožbe na odpoved najemne pogodbe;
 • da še nimate sklenjenega obročnega odplačila.

Izpolnjeno in podpisano prošnjo za obročno odplačilo dolga lahko pošljete pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor; oddate neposredno v vložišču ali pošljete o e-mailu: info@jmss-mb.si

Več

Da, tako najemnino kot tudi obratovalne stroške lahko plačujete preko direktne bremenitve transakcijskega računa.

Izpolnjeno in podpisano Pooblastilo za direktno obremenitev, lahko pošljete pisno na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor; oddate neposredno v vložišču ali pošljete o e-mailu: info@jmss-mb.si.

Več

Ob prejetju izvršbe se lahko obrnete na Službo za obračun in izterjavo najemnin, kjer boste dobili vse potrebne informacije.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine