Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Začetek razpisa: 05.01.2024
Zaključek razpisa: 31.12.2024

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter 11. in 19. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020-UPB in 10/2021) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

 

I. Predmet razpisa

JMSS Maribor razpisuje oddajo tržnih stanovanj v najem. Razpis je odprt do 31.12.2024.

Seznam prostih tržnih stanovanj se bo glede na razpoložljivost le-teh objavil 1x mesečno na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si, po opravljenem izboru.

Stanovanja se oddajajo v stanju, v kakršnem so na dan ogleda. Ogledi stanovanj bodo možni po predhodnem dogovoru po telefonu na številki 02/250 6310 ali po elektronski pošti info@jmss-mb.si.

II. Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo:

 1. Fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednja pogoja:
 • da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce liste B na neprofitnem razpisu, in sicer:
Velikost gospodinjstva Meja neto dohodka/mesec
1-člansko nad 1.283,65 EUR
2-člansko nad 1.925,48 EUR
3-člansko nad 2.353,36 EUR
4-člansko nad 2.781,25 EUR
5-člansko nad 3.209,13 EUR
6-člansko nad 3.637,01 EUR
 • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor, oziroma vse obveznosti iz morebitne uporabe stanovanja v lasti JMSS Maribor oziroma občin ustanoviteljic, ne glede na to ali je bila najemna pogodba sklenjena ali ne.

V dohodek se ne vštevajo socialni transferji, to so denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, otroški dodatek, štipendije in podobno.

 1. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje
 • da pravna oseba izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, oz. da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša več kot 50 EUR. Šteje se, da pravna oseba ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje vloge ni imelapredloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
 • da pravna oseba na dan oddaje vloge in zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge ni imela blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.

Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.

III. Razpisni postopek

 Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis v naslednjih terminih za oddajo prijav:

Oddaja vlog Izbor
od 5.1.2024 do 22.1.2024 od 23.1.2024 do 31.1.2024
od 1.2. 2024 do 20.2.2024 od 21.2.2024 do 29.2.2024
od 1.3. 2024 do 20.3.2024 od 21.3.2024 do 29.3.2024
od 2.4. 2024 do 22.4.2024 od 23.4.2024 do 30.4.2024
od 3.5.2024 do 20.5.2024 od 21.5.2024 do 31.5.2024
od 3.6.2024 do 20.6.2024 od 21.6.2024 do 28.6.2024
od 1.7.2024 do 22.7.2024 od 23.7.2024 do 31.7.2024
od 1.8.2024 do 20.8.2024 od 21.8.2024 do 30.8.2024
od 2.9.2024 do 20.9.2024 od 23.9.2024 do 30.9.2024
od 1.10 2024 do 21.10.2024 od 22.10.2024 do 30.10.2024
od 4.11 2024 do 20.11.2024 od 21.11.2024 do 29.11.2024
od 2.12.2024 do 20.12.2024 od 23.12.2024 do 31.12.2024

Po vsakokratnem opravljenem izboru bo praviloma 1. delovni dan v mesecu na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si objavljen osvežen seznam prostih stanovanj. V primeru, da v določenem mesecu ne bo na voljo razpoložljivih prostih tržnih stanovanj, bo na spletni strani o tem objavljeno obvestilo. Osvežen seznam bo v tem primeru objavljen 1. delovni dan v mesecu, ko bo na voljo prosto stanovanje.

Prosilci morajo oddati vloge v terminih, navedenih pod točko III, na prijavo pa lahko vpišejo izključno stanovanja, ki so v posameznem mesecu kot prosta objavljena na spletni strani JMSS Maribor. Vloge za stanovanja, ki jih ni na tem seznamu, ne bodo upoštevane.

Prosilci oddajo vloge po elektronski pošti na info@jmss-mb.si, po pošti ali v vložišču JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.

Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.

Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejme pošiljko.

Prosilci morajo najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav, kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00 EUR na transakcijski račun JMSS Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157 sklic SI00 in zaporedna številka stanovanja. Na plačilu morajo biti natančno razvidni namen plačila, ter ime in priimek prosilca. Prijave prosilcev, ki v navedenem roku ne bodo vplačali zneska v navedeni višini, ne bodo upoštevane. Vplačani znesek se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine, neizbranemu prosilcu pa se vplačani znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru. V primeru, da izbrani prosilec ne sklene najemne pogodbe za izbrano stanovanje, se varščina zadrži.

V kolikor bo za razpisano stanovanje prispelo več vlog prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje iz točke II, ima:

 • v primeru prijavljenih zgolj fizičnih oseb, prednost oseba, pri kateri predstavlja višina tržne najemnine manjši delež v družinskem dohodku;
 • v primeru prijavljenih fizičnih in pravnih oseb, prednost fizična oseba, in sicer tista, pri kateri predstavlja višina tržne najemnine manjši delež v družinskem dohodku;
 • v primeru prijavljenih zgolj pravnih oseb, prednost pravna oseba, ki je imela višje prihodke, izkazane z bilanco stanja.

K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:

Fizične osebe:

 • potrdilo o državljanstvu za prosilca;
 • rojstne liste otrok;
 • dokazila glede dohodka za prosilca in prijavljene družinske člane:
  • zaposleni – plačilne liste za obdobje zadnjih 3 mesecev pred oddajo vloge;
  • upokojenci – potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o netu prejeti pokojnini za obdobje zadnjih 3 mesecev pred oddajo vloge;
  • študenti – potrdilo študentskega servisa o netu prejetih nakazilih študentskega dela za obdobje zadnjih 3 mesecev pred razpisom in potrdilo o šolanju;
  • normiranci – kopije izdanih računov za zadnje 3 mesecev pred oddajo vloge in kopijo bančnih izpiskov za enako obdobje, iz katerega je razvidno plačilo posameznega računa, v primeru gotovinskega poslovanja pa davčno potrjene račune za zadnje 3 mesece pred oddajo vloge; kot priznani neto dohodek se bo upoštevala davčna osnova, to je 20 % od celotnih prihodkov;
  • samostojni podjetniki – bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2022 (v primeru prijave na razpis do 31.3.2024) oziroma za leto 2023 (v primeru prijave na razpis po 31.3.2024) in izpisek iz AJPES-a, da je dejavnost s.p. še aktivna (pri bilanci stanja kot dohodek upošteva le čisti prihodek – čisti dobiček, oziroma čisti podjetnikov dohodek), pri čemer se bo dohodek izračunal na povprečje 3 mesecev;
  • ostali dohodki – potrdila o višini prejetih neto dohodkih iz naslova avtorskega honorarja, podjemne pogodbe oziroma prejetih dohodkov iz naslova oddajanja nepremičnin v najem (najemna pogodba), za zadnje 3 mesece pred oddajo vloge in bančni izpiski, iz katerih je razvidno plačilo računov;
  • preživnina – dokazilo o višini prejete preživnine (sklep sodišča o določitvi preživnine, dokazilo pristojnega centra za socialno delo o višini uskladitve preživnine in podobno);
  • družbeniki v d.o.o. oziroma d.d.– potrdilo o netu izplačilu izplačanih kapitalskih dohodkih za leto 2022 (v primeru prijave na razpis do 31.3.2024) oziroma za leto 2023 (v primeru prijave na razpis po 31.3.2024), pri čemer se bo dohodek izračunal na povprečje 3 mesecev.

 Pravne osebe:

  • bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2022 (v primeru prijave na razpis do 31.3.2024) oziroma za leto 2023 (v primeru prijave na razpis po 31.3.2024);
  • potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
  • potrdilo, da pravna oseba na dan oddaje vloge in zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge ni imela blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Vloge z zahtevanimi dokazili se oddajo v razpisnem roku na naslov:

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor ali info@jmss-mb.si.

IV. Sprejem odločitve o oddaji tržnega stanovanja v najem

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor JMSS Maribor. Direktor lahko ustavi postopek razpisa za oddajo posameznega tržnega stanovanja v najem do sklenitve najemne pogodbe.

Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za nedoločen čas. Vsi polnoletni družinski člani prosilca bodo v najemno pogodbo vpisani kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe.

Najemnina se določi kot tržna najemnina in je določena v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Tržna najemnina se 1x letno v mesecu juniju usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, ob pogoju, da je od sklenitve najemne pogodbe minilo več kot leto dni, da se pri izračunu najemnine upošteva obstoječa najemnina, vključno z vsemi morebitnimi povišanji glede na rast življenjskih stroškov ter da se pri izračunu tržne najemnine ne upošteva negativni indeks rasti življenjskih potrebščin (vrednost 0).

Najemnik tržnega stanovanja bo moral pred sklenitvijo najemne pogodbe predložiti JMSS Maribor potrdilo o plačani varščini v višini treh mesečnih najemnin za najemno stanovanje.

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od opravljenega izbora.

V. Objava razpisa

Ta razpis se objavi na spletni strani JMSS Maribor in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine