Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), dne 13.9.2023 objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo solastniškega deleža JMSS Maribor na delu stavbe, kot sledi:

Solastniški delež JMSS Maribor v višini ½ na delu stavbe: ID znak: del stavbe 658-213-10, ki v naravi predstavlja skupne sanitarije, v izmeri 1,30 m2, v večstanovanjski stavbi Koroška cesta 50, Maribor, po tržni vrednosti 500 € za solastniški del nepremičnine.

Prodaja solastniškega deleža JMSS Maribor na zgoraj navedeni nepremičnini se vrši na podlagi vloge etažnega lastnika stavbe.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani JMSS Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/250 63 10 ali po e-pošti info@jmss-mb.si.

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve neposredne prodajne pogodbe.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine