Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 – UPB in 10/2021) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2022, dne 17.8.2022 razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

za prodajo zasedenih stanovanj

 

Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:

Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel na podlagi vlog najemnikov prodajo naslednjih zasedenih stanovanj, za katera sta sklenjeni najemni pogodbi za nedoločen čas in za neprofitno najemnino:

* Stanovanje je v naravi združeno z drugim sosednjim (lastniškim) stanovanjem.

Obe stanovanji pod zap. št. 1 in 2 sta zasedeni z najemnikoma za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Stavba Ruška cesta 3 je spomenik lokalnega pomena vpisana v Register nepremične kulturne dediščine RS z enotno številko dediščine 6428.

Predložitev ponudb:

Ponudbe na Obrazcu 1 (Ponudba in Izjava ponudnika z izjavo o nepovezanosti oseb, v prilogi te objave) s potrdilom o vplačani varščini, iz katere je razviden datum vplačila varščine, je potrebno predložiti do vključno petka, dne 2.9.2022.

Ponudbo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani kuverte: »NE ODPIRAJ – Prijava na javna zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj« dostaviti s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.

Ponudba je popolna, v kolikor je priložen pravilno in v celoti izpolnjen Obrazec 1 (Ponudba in Izjava o nepovezanosti oseb, v prilogi te objave) in potrdilo o vplačani varščini, iz katere je razviden datum vplačila varščine.

Ponudbe, ki ne bodo oddane v roku in na način opisan v tej točki razpisa, bodo izločene. Izločene bodo tudi pravočasne vendar nepopolne ponudbe. O tem bo ponudnik obveščen v roku osmih (8) dni po javnem odpiranju ponudb.

Rok vezanosti ponudnikov na ponudbo je 90 dni po oddaji ponudbe.

Podrobna navodila in ostali pogoji so navedeni na spodnji povezavi.

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine