Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 – UPB in 10/2021) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2023, dne 10.11.2023,

razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo zasedenih stanovanj

 

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:

Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel na podlagi vloge najemnika prodajo naslednjega zasedenega stanovanja, za katerega je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in za neprofitno najemnino:

Naslov Št. stan Lega Leto gradnje objekta (GURS) Šifra in ime k.o. Površina GURS (m2) ID znak Lastniški delež E.r. Izklicna cena (€) Varščina (€)
1.            PARTIZANSKA
CESTA 19

4

1. nad. 1892 657 – Maribor grad 75,70 657-1342-5 do celote 1/1

F

90.000 9.000
 • Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
 • Nepremičnina se prodaja na podlagi vloge najemnika predmetne nepremičnine.
 • Brez vednosti in soglasja lastnika ter brez upravnih dovoljenj je najemnik preuredil stanovanje, izvedel je jeklen podest, s katerim je pridobil dodatno etažno v stanovanju!

II. Varščina:

Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun JMSS Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, s podatki:

 • sklic: SI00 1
 • namen: javno zbiranje ponudb zap. št. 1
 • koda namena: OTHR
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

III. Vrsta pravnega posla:

Prodajna pogodba se sklene s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, lahko JMSS Maribor podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, JMSS Maribor zadrži njegovo varščino.

IV. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino kupec poravna na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, v roku 15 (petnajstih) dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

V. Prehod lastništva:

Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.

VI. Povezane osebe:

Pri javnem zbiranju ponudb ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezane osebe se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Ponudnik mora ob podaji ponudbe podati pisno izjavo o nepovezanosti oseb na Obrazcu 1 – Izjava o nepovezanosti oseb, v prilogi te objave.

Cenitev vrednosti nepremičnin je opravila pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin Lidija Kavalar. V Komisijo za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja po tem javnem zbiranju ponudb so s sklepom direktorice JMSS Maribor imenovane: Barbara Vodan Jecelj, Maša Ferlinc Jurak in Natalija Krumpak.

VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:

 • JMSS Maribor prodaja zasedena stanovanja na podlagi vloge najemnika stanovanja, ki ga zaseda.
 • Stanovanje pod zaporedno številko 1 je zasedeno z najemnikom, za nedoločne čas in za neprofitno najemnino. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječe najemno razmerje. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca, v skladu s 107. členom veljavnega Stanovanjskega zakona.
 • Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno« in po stanju nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb, pri čemer poudarjamo, da je najemnik brez vednosti in soglasja lastnika ter brez upravnih dovoljenj preuredil stanovanje, izvedel je jeklen podest, s katerim je pridobil dodatno etažno v stanovanju. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v predmetnem razpisu.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku petih (5) dni od odpiranja ponudb na elektronski naslov naveden v ponudbi.
 • Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.
 • V kolikor več ponudnikov, med katerimi je tudi najemnik predmetne nepremičnine, ponudi isto ceno se šteje, da je uspel oziroma je najugodnejšega ponudnik najemnik dotične nepremičnine.
 • V kolikor več ponudnikov ponudi isto ceno in med njimi ni najemnika predmetne nepremičnine, bo komisija med njimi opravila dodatna pogajanja. O kraju in datumu pogajanj bodo ponudniki obveščeni izključno na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi (Obrazec 1 v prilogi te objave) v roku treh (3) delovnih dni po odpiranju ponudb.
 • Vsak uspeli kupec nepremičnine zapade pod obveznost pregleda stranke po veljavnem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

VIII. Predložitev ponudb:

Ponudbe na Obrazcu 1 (Ponudba in Izjava ponudnika z izjavo o nepovezanosti oseb, v prilogi te objave) s potrdilom o vplačani varščini, iz katere je razviden datum vplačila varščine, je potrebno predložiti do vključno ponedeljka, dne 27.11.2023.

Ponudbo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani kuverte: »NE ODPIRAJ – Prijava na javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenega stanovanja« dostaviti s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.

Ponudba je popolna, v kolikor je priložen pravilno in v celoti izpolnjen Obrazec 1 (Ponudba in Izjava o nepovezanosti oseb, v prilogi te objave) in potrdilo o vplačani varščini, iz katere je razviden datum vplačila varščine.

Ponudbe, ki ne bodo oddane v roku in na način opisan v tej točki razpisa, bodo izločene. Izločene bodo tudi pravočasne vendar nepopolne ponudbe. O tem bo ponudnik obveščen v roku osmih (8) dni po javnem odpiranju ponudb.

Rok vezanosti ponudnikov na ponudbo je 90 dni po oddaji ponudbe.

IX. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 30.11.2023, ob 11.00 uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.

X. Ustavitev postopka:

Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina, brez zamudnih obresti.

XI. Informacije:

Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonu: 02/250 63 10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (www.jmss-mb.si).

Obrazec 1 – Ponudba in izjava o nepovezanosti oseb

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine