Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JMSS Maribor, prodajalec oziroma organizator spletne javne dražbe), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 – UPB in 10/2021) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2023, objavlja

 

SPLETNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE, STAVBE Z ZEMLJIŠČEM NA LOKACIJI
NASIPNA ULICA 43, MARIBOR ŠT. 1/2023

  

I. PREDMET SPLETNE JAVNE DRAŽBE

Predmet prodaje je stavba na naslovu Nasipna ulica 43, Maribor, ki predstavlja stanovanjsko hišo z enim stanovanjem (ID stavbe 681-2244) in pomožnim kmetijskim delom stavbe (ID stavbe 681-2267), s pripadajočim zemljiščem s parc. št. 1518, k.o. 681 Pobrežje, v izmeri 496 m2.
Stanovanjska stavba (ID stavbe 681-2244) je etažnosti K+P+M, neto površina stavbe v izmeri 92,30 m2. Pomožni kmetijski del stavbe (ID stavbe 681-2267) je neto tlorisne površine
44,20 m2.

Naslov Parc. št. Šifra in ime katastrske občine ID znak ID oznaka stavbe Površina parcele GURS (m2) Leto gradnje objekta E.r. Lastniški delež Izklicna cena (EUR)
1. NASIPNA ULICA 43 1518 681 – POBREŽJE 681 1518 2244 (stavba)

2267 (pomožni objekt)

496 1900 G do celote 1/1 91.000

E.r. – energetski razred

Iz lokacijske informacije št. 3514-2208/2023-2 z dne 26.10.2023 izhaja, da je osnovna namenska raba prostora predmeta prodaje: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja in podrobna namenska raba: površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti.

Izklicna cena: 91.000,00 EUR.

OGLED nepremičnine bo dne 15.11.2023 in 20.11.2023 med 14.00-15:00 uro.

SPLETNA JAVNA DRAŽBA bo dne 27.11.2023, s pričetkom ob 10:00 uri in se bo izvedla v skladu s temi pravili spletne javne dražbe, ki je sestavni del posamezne objave.

Spletna javna dražba bo potekala na spletnem naslovu https://edrazbe.si/. Postopek poteka v slovenskem jeziku. Dražitelji se prijavijo na portal in odprejo spletno javno dražbo, na katero so se prijavili in bili potrjeni (Moje aktualne prodaje), ali Moje prodaje v teku, v kolikor se je spletna javna dražba že pričela.

II. PLAČILO VARŠČINE IN PRIJAVA NA SPLETNO JAVNO DRAŽBO

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0127 0695 0971 157, odprt pri UJP Slovenska Bistrica (sklic generira informacijski sistem https://edrazbe.si/), nakazati varščino v višini 10% izklicne cene, to je 9.100,00 EUR. Varščina mora biti vidna na računu prodajalca najkasneje tri delovne dni pred začetkom dražbe, to je do 22.11.2023 do konca dneva (to je do 24:00).

Uspešna ponudba dražitelja, dana v informacijskem sistemu v času trajanja spletne javne dražbe, veže do zaključka dražbe (oziroma do uspešne ponudbe drugega dražitelja) in do tedaj dražitelj ne more odstopiti ali jo na kakršen koli drug način razveljaviti. Varščina, dana s strani najugodnejšega dražitelja, ima naravo are. Če bo več dražiteljev vplačalo varščino, pa nihče ne bo dražil, se šteje da je dražba neuspešna. Da bo dražba štela za uspešno, mora vsaj en dražitelj v informacijskem sistemu potrditi vsaj izklicno ceno.

Vplačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najpozneje v 15 (petnajstih) delovnih dneh po zaključeni spletni javni dražbi oziroma po obvestilu dražitelja o številki njegovega osebnega dokumenta oziroma transakcijskega računa.

Za prijavo na dražbo je potrebna PREDHODNA REGISTRACIJA NA PORTAL https://edrazbe.si/), prijava z uporabniškim imenom in geslom. Organizator spletne javne dražbe svetuje vnos točnih podatkov o uporabniku, da bo lahko na podlagi teh podatkov ugotovil pogoj vzajemnosti ter druge pogoje, ki so potrebni za pridobitev nepremičnine v primeru uspeha na spletni dražbi, hkrati pa se bo pravilno izdelal sklic za plačilo varščine.

Organizator spletne javne dražbe mora najkasneje tri delovne dni pred začetkom dražbe, to je do 22.11.2023 do konca dneva (to je do 24:00) v portalu odprte spletne javne dražbe, št. 1/2023 na spletnem naslovu https://edrazbe.si/ prejeti popolno prijavo na spletno javno dražbo za objavljene predmete, hkrati pa mora do tega trenutka prejeti tudi priliv varščine na TRR, zato prodajalec svetuje pravočasno prijavo (prijavitelji naj pazijo na delovni čas banke, ko poteka plačilni promet, ki tipično ne poteka izven delovnega časa banke).

V prijavi dražitelj označi vlogo (dražitelj, zastopnik, pooblaščenec) – če je zastopnik ali pooblaščenec (druge pravne ali fizične osebe), priloži dokazilo o zastopstvu ali pooblastilo, ki je dosegljiv na povezavi ob izbiri vloge pooblaščenca oziroma zastopnika.

S pravočasno elektronsko prijavo in vplačilom varščine do zahtevanega roka dobi dražitelj pravico pristopiti k spletni javni dražbi. Dražitelji bodo takoj po uspešni prijavi na odprto spletno javno dražbo za posamezen predmet na portalu https://edrazbe.si/, prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo prijave, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli ob registraciji (prijavo je mogoče preveriti tudi na portalu v meniju Moje aktualne prodaje, če elektronskega sporočila dražitelj ne bi prejel, saj prejem elektronskega sporočila ni v celoti odvisen od informacijskega sistema edrazbe.si).

Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t.j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo) je pogoj, da bo lahko organizator javne dražbe pravočasno potrdil dražitelja za sodelovanje na spletni javni dražbi. Ob prijavi na spletno javno dražbo dobi dražitelj status (v meniju Moje aktualne prodaje) »V potrjevanju«. Organizator spletne javne dražbe bo po preveritvi pogojev dražitelja, v kolikor ne bo izpolnjeval pogojev, zavrnil (status »Zavrnjen«), sicer ga bo potrdil (status »Potrjen«). Potrditev bo izvedena najkasneje en delovni dan pred začetkom dražbe. Na dražbi lahko sodelujejo izključno potrjeni dražitelji. Dražitelji lahko vsak trenutek pogledajo svoj status na portalu https://edrazbe.si/, tako da se prijavijo na portal ter med »Moje aktualne prodaje« preverijo svoj status na posamezno prijavljeno spletno dražbo.

V primeru nepravočasnega plačila varščine in/ali v primeru, da dražitelj ne odda pravočasne ali popolne elektronske prijave, dražitelj ne bo mogel sodelovati na spletni javni dražbi (bo zavrnjen oziroma ne bo potrjen).

V tem primeru bo morebitno plačilo varščine ob nepopolni elektronski prijavi dražitelju vrnjeno istočasno kot varščina dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, skladno z določili pod točki II. predmetnega besedila spletne javne dražbe.

Vsa sistemska obvestila do zaključka elektronske dražbe so dostopna znotraj sistema. Elektronski naslov, ki ga bo dražitelj sporočil v prijavi (se je z njim registriral na portalu) je tudi elektronski naslov, ki bo uporabljen za vso nadaljnjo komunikacijo z udeleženci spletne javne dražbe, po njenem zaključku.

V primeru, da dražitelj ne bo mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih omejitev na svoji strani, ali v primeru, da ne bo pristopil k podpisu pogodbe na poziv prodajalca (organizatorja spletne javne dražbe), bo varščina zapadla v korist organizatorju spletne javne dražbe.

Prodaja bo potekala po načelu »videno – kupljeno«. Kupec (dražitelj) s prijavo potrjuje, da je seznanjen s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter pogoji spletne javne dražbe. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da si kupec nepremičnine pred nakupom ne ogleda.

Poznejša grajanja napak ne bodo upoštevana. Morebitna razlika med zemljiškoknjižnimi in dejanskim stanjem v površini pogodbenega predmeta in tudi morebitni kasneje ugotovljeni drugačni podatki ne vplivajo na kupnino, zato se kupec izrecno odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova površine pogodbenega predmeta. Prodajalec ne razpolaga in ni pregledal upravne dokumentacije (uporabnega in gradbenega dovoljenja) za stavbo oz. stanovanje in ne jamči ne za obstoj dokumentacije ne za pravilnost.

Nepremičnina je prosta oseb. Električni priključki (števci) so odklopljeni in si jih mora novi lastnik urediti sam na lastne stroške

Kupec je s tem seznanjen in pod temi pogoji kupuje predmetno nepremičnino.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA SPLETNI JAVNI DRAŽBI

Na spletno javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo subjekti, ki se bodo najkasneje tri delovne dni pred začetkom dražbe, to je do 22.11.2023 (do 24:00), prijavili na spletnem naslovu https://edrazbe.si/ – pri odprti spletni javni dražbi, št. 1/2023. Na spletni javni dražbi lahko sodelujejo:

 1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije, kar izkažejo z identifikacijskim dokumentom (veljavna osebna izkaznica ali potni list, ki ga pripne ob prijavi na spletno javno dražbo kot priponko v PDF, JPG ali PNG formatu) oz. v primeru pravne osebe z izpiskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru se prijavi predloži npr. kopija notarskega zapisa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 (trideset) dni in ga dražitelj pripne ob prijavi na spletno javno dražbo kot priponko v PDF, JPG ali PNG formatu;
 2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.

V kolikor posameznik na javni dražbi nastopa kot pooblastitelj oz. zastopnik, mora priložiti ustrezno pooblastilo, ki mora biti overjeno (vzorec: priloga 2).

S prijavo na spletno javno dražbo dražitelji izrecno in nepreklicno izjavljajo, da sprejemajo vse pogoje predmetnega besedila.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezane osebe se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V Komisijo za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja po tej javni dražbi so s sklepom direktorice JMSS Maribor imenovane: Barbara Vodan Jecelj, Maša Ferlinc Jurak in Natalija Krumpak.

Cenitev vrednosti nepremičnine je opravila pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin mag. Lidija Kavalar.

Pogoj za veljavnost prodajne pogodbe je podpis Izjave o nepovezani osebi, ki jo najuspešnejši dražitelj podpiše skupaj s prodajno pogodbo.

IV. PRAVILA IN POGOJI SPLETNE JAVNE DRAŽBE

 1. Javna dražba poteka izključno elektronsko preko portala na spletnem naslovu https://edrazbe.si/ (dostop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge ipd., vse aktualne verzije – portal ne deluje na s strani proizvajalca Microsoft nepodprtem brskalniku Internet Explorer.Na naslovu https://edrazbe.si/selfdiag je mogoče preveriti ali je portal uporabnika povezan s spletno povezavo, ki omogoča delovanje spletnih dražb). Ponudbe, ki ne bodo oddane skladno s temi pravili, organizator spletne javne dražbe ne bo upošteval.
 2. Dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali organizatorju spletne javne dražbe podatke – dokumente na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje en dan pred začetkom spletne javne dražbe potrjeni v portalu – potrditev s strani urednika spletne javne dražbe dodeli uporabniku enolični znak. Enolični znak enolično določa dražitelja, ter se tekom draženja izpiše pri dražitelju, ki je dražil (potek spletne javne dražbe je do izteka anonimiziran, saj je vsako draženje označeno z enoličnim znakom, prav tako dražitelji ob zaključku posamezne spletne javne dražbe dobijo avtomatično izdelano anonimizirano poročilo o poteku spletne javne dražbe). Enolični znak bo do izteka spletne dražbe viden samo njemu znotraj portala, prikaže se po njegovi potrditvi s strani urednika spletne javne dražbe (enolični znak je namenjen njegovi anonimizaciji in ga ni potrebno nikamor vpisovati).
 3. V primeru, da se bo ob uspehu dražitelja na spletni javni dražbi na nepremičnini, ki je predmet spletne javne dražbe, vpisala solastnina, dražitelj izpolni obrazec ‘Izjava s podatki o solastnikih’ (ki je priloga te objave spletne javne dražbe) in ga skeniranega v PDF, JPG ali PNG formatu priloži že ob elektronski prijavi na posamezno od dražb, na katero se prijavlja. Spreminjanje ali dodatno navajanje drugih subjektov po izvedeni spletni javni dražbi ni več mogoče.
 4. V primeru težav ali vprašanj, ki NISO VSEBINSKE NARAVE, lahko uporabnik kontaktira tehnično pomoč preko “Pomoči v živo” (ikona v spodnjem desnem kotu spletne strani). Tehnično pomoč na enak način lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja. Navodila za uporabo portala, videonavodila za prijavo in potek draženja (navodila so generalizirana za portal edrazbe.si, ne glede na organizatorja, in se lahko grafično razlikujejo glede na organizatorja posamezne prodaje) si lahko dražitelji ogledajo na spletni strani https://edrazbe.si/help
 5. Za tehnično izvedbo spletne javne dražbe veljajo pravila delovanja spletnega portala (navodila za uporabo portala: https://edrazbe.si/help).
 6. V primeru, da ne bo noben dražitelj vplačal varščine, se bo spletna dražba štela za neuspešno. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če nihče od dražiteljev (niti, če je prijavljen in potrjen en sam dražitelj) v sistemu ne potrdi vsaj izklicne cene, nepremičnina ni prodana, spletna javna dražba zaključila kot neuspešna.
 7. Spletna javna dražba se bo izvajala ob datumu in terminu, navedenem v točki I. in bo potekala 20 minut z možnostjo podaljšanja, brez omejitve skrajnega roka trajanja. Princip pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo kadarkoli znotraj zadnjih dveh minut pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti (kar bo razvidno vsem dražiteljem v realnem času znotraj portala). Če bo nato dve minuti ali manj pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za draženje, brez skrajnega roka.
 8. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbenem postopku (prvo draženje je lahko draženje za izklicno ceno ali višjo) je 1.000,00 EUR. Dražiteljem bo portal ves čas, od začetka spletne javne dražbe, ko bodo identificirani v portal, kazal preostanek časa do zaključka spletne javne dražbe, morebitna podaljšana spletne javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal (viden bo le enolični znak vsakega dražitelja, ki je dražil, ob ceni, ki jo je podal), ter trenutno najboljšo ceno dražitelja. Portal bo nudil možnost draženja (podaje nove cene), ki bo najmanj za najmanjši možni korak višanja cene višja od izklicne oziroma vsakokratne trenutno aktualne cene ali višja. V primeru, da dražitelj želi zvišati ceno za več kot trikratnik trenutne cene, ga portal pred samo oddajo take ponudbe na to opozori, oddaja ponudbe pa je še vedno mogoča s pritiskom na gumb »Draži«.
 9. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na spletni javni dražbi pa uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 10. Ponudba veže do zaključka spletne javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.
 11. Neposredno po zaključku spletne javne dražbe portal vsem vpisanim dražiteljem izpiše poročilo o poteku spletne javne dražbe, iz katerega je razviden celoten potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši dražitelj z uspešno ponudbo (v anonimizirani obliki, tako da imena in vloge dražiteljev niso vidne, temveč zgolj njihovi enolični znaki – enako kot v času poteka spletne javne dražbe).
 12. Izbor najugodnejšega dražitelja še ne pomeni sprejema ponudbe s strani lastnika (organizatorja dražbe). Lastnik (organizator dražbe) ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim dražiteljem, zato lahko že začeti do podpisa prodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je takoj vrniti varščino brez obresti.

Organizator spletne javne dražbe bo najuspešnejšega dražitelja pozval na podpis prodajne pogodbe, le-ta pa jo mora podpisati v roku 15 dneh po končani spletni javni dražbi in prejmu poziva. Če najuspešnejši dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa, organizator spletne javne dražbe pa zadrži vplačano varščino.

Pri pripravi in sklenitvi prodajne pogodbe bo organizator spletne javne dražbe glede pogodbenih strank in solastništva upošteval podatke o solastnikih in deležih, razvidnih iz Obrazca ‘Izjava s podatki o solastnikih’, v kolikor ga bo ta pripel ob prijavi.

V. OSTALI POGOJI SPLETNE JAVNE DRAŽBE

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 (petnajstih) dneh po izvedeni spletni javni dražbi in pozivu prodajalca. Izbrani dražitelj mora po zaključku javne dražbe predložiti še dodatne podatke in dokazila skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Vse pogodbene obveznosti je kupec dolžan plačati v roku 15 (petnajst) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Rok, ki je določen za plačilo pogodbenih obveznosti, je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine.

Prenos lastništva nad predmetom prodaje se izvede po plačilu celotne kupnine ter izpolnitvi drugih obveznosti kupca.

Kupec je dolžan poleg izlicitirane cene plačati:

 • davek na promet nepremičnin,
 • stroške overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu pri notarju,
 • stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiško knjigo in
 • stroške morebitnega deponiranja izvirnika prodajne pogodbe.

Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na telefon: 02/250-63-10 ali po elektronski pošti na naslovu info@jmss-mb.si. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani JMSS Maribor (www.jmss-mb.si).

VI. USTAVITEV POSTOPKA

Organizator javne dražbe lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina, brez zamudnih obresti.

Obrazec 1 – IZJAVA IN PODATKI SOLASTNIKA

Obrazec 2 – POOBLASTILO

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine