Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 – UPB in 10/2021) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2023, dne 25.4.2023 razpisuje

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin, ki bo v petek, dne 19. maja 2023, ob 9.00, 9.30 in 10.00

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
Prodajalec in organizator javne dražbe JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel prodajo naslednjih nepremičnin v Mariboru in okolici, po naslednjih izklicnih cenah:

jd

* Sanitarije so izven stanovanja in v souporabi.
** Kopalnice ni v stanovanju, v stanovanju le sanitarije.
*** Sanitarij in kopalnice ni v stanovanju.


II. Znesek višanja:

Znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 500 €.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe:
Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, lahko JMSS Maribor podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, JMSS Maribor zadrži njegovo varščino.

IV. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino bo kupec poravnal na podračun JMSS Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

V. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih HOTELA CITY MARIBOR, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, v Konferenčni dvorani, v petek, dne 19. maja 2023, v 3 delih oziroma sklopih, in sicer:

 1. ob   9.00 za nepremičnini pod zap. št. 1 in 2,
 2. ob   9.30 za nepremičnini pod zap. št. 3 in 4,
 3. ob 10.00 za nepremičnine pod zap. št. 5 in 6.

Dražitelji se morajo pravočasno prijaviti na kraju javne dražbe v petek, dne 19. maja 2023, cca. 15 minut pred začetkom posameznega sklopa javne dražbe.

VI. Dokumentacija:
Dražitelji izpolnjen Obrazec – podatki o dražitelju z izjavo o nepovezanosti oseb pošljejo na e-naslov info@jmss-mb.si do vključno torka, dne 16.5.2023.
Dražitelji se na javni dražbi identificirajo z osebnim dokumentom in predložijo kopijo dokazila o plačilu varščine. Pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, zakoniti zastopniki družb pa izpis iz sodnega registra.
Na podlagi pisnega soglasja osebe, ki je vplačala varščino, se lahko na izdraženi nepremičnini vpiše solastninska pravica več oseb. Obvezna je predhodna izpolnitev obrazca ob prijavi na javno dražbo, pri čemer se navedejo vsi identifikacijski podatki solastnikov (ime, priimek oziroma firma, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež, EMŠO oziroma matična številka) in njihovih solastniških deležev. Podatki se vpišejo na Obrazcu – Podatki o dražitelju z izjavo o nepovezanosti oseb.

VII. Višina varščine:
Dražitelji morajo do vključno torka, dne 16.5.2023, položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun JMSS Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, s podatki:

 • sklic: SI00 __ (na mesto _ navesti zaporedno številko nepremičnine, npr. sklic: SI00 11)
 • namen: javna dražba zap. št. ___
 • koda namena: OTHR
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Nakazilo mora biti dejansko izvršeno do vključno 16.5.2023 (npr. zgolj podan nalog banki dne 16.5.2023 preko elektronskega bančništva ne zadostuje).
V primeru plačila varščin za več nepremičnin dražitelj izvrši plačilo varščine za vsako nepremičnino posebej.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine:
Vplačnik varščine s plačilom varščine potrjuje, da mu je predmet prodaje znan in da sprejema dražbene pogoje ter pravila javne dražbe.
Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Vplačniku varščine, ki je odstopil od javne dražbe pred začetkom le-te ali ki je pristopil na javno dražbo, pa na javni dražbi odstopil pred začetkom draženja oziroma na javni dražbi ni dražil, se v primeru, da je dražba neuspešna, vplačana varščina ne vrne, temveč zapade v korist prodajalca.

IX. Povezane osebe:
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezane osebe se štejejo:
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Dražitelji pred javno dražbo podajo pisno izjavo o nepovezanosti oseb na Obrazcu – Podatki o dražitelju z izjavo o nepovezanosti oseb.
V Komisijo za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja po tej javni dražbi so s sklepom direktorice JMSS Maribor imenovane: Barbara Vodan Jecelj, Maša Ferlinc Jurak in Doris Mithans.
Cenitev vrednosti nepremičnin je opravila pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin mag. Lidija Kavalar.

X. Drugi pogoji in pojasnila:
 • Nepremičnine so proste oseb in naprodaj po načelu videno – kupljeno ter po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe.
 • Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, v katerih se nahaja nepremičnina pod zap. št. 1, imajo v skladu s 124. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila prodajalca o višini izdražene cene.
 • Pri nepremičnini pod zap. št. 4 je zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča k stavbi, v teku postopek po ZVEtL.
 • Solastnik skupnega hodnika in sanitarij ima pod zap. št. 4 v skladu s 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu predkupno pravico, ki jo bo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljal v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila prodajalca o višini izdražene cene, saj:
  • pri nepremičnini pod zap. št. 4 ni samostojnega vhoda v stanovanje, ampak je vhod povezan z vhodom drugega etažnega lastnika; hodnik pred stanovanjem je v souporabi in pripada predmetni nepremičnini v deležu do 436/875 celote;
  • pri nepremičnini pod zap. št. 4 se sanitarije nahajajo izven stanovanja in so v souporabi ter pripadajo predmetni nepremičnini v deležu do 436/875 celote.
 • Stavbi, v katerih se nahajata nepremičnini pod zap. št. 2 in 6 sta skladno z Registrom kulturne dediščine RS razglašeni za profano stavbno dediščino:
  • stavba pod zap. št. 2 je spomenik lokalnega pomena, evidenčna št. enote: 6114;
  • stavba pod zap. št. 6, evidenčna št. enote: 14664.
 • Električni priključki (števci) so odklopljeni in si jih mora novi lastnik urediti sam na lastne stroške.
 • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
 • Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
 • Vsak uspeli kupec nepremičnine zapade pod obveznost pregleda stranke po veljavnem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

XI. Ogled:
Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času, kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta navedena pri vsaki posamezni nepremičnini.

XII. Ustavitev postopka:
Direktorica JMSS Maribor lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla.

XIII. Informacije:
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/250-63-10 ali po elektronski pošti na naslovu info@jmss-mb.si.

Obrazec – PODATKI O DRAŽITELJU

Bolha.com – povezava do glasa s slikami

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine