Razpis za direktorja

Komisija za razpis direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (JMSS Maribor) na podlagi 29. člena Statuta JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/02 in 3/11) in 18. člena Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/09 – UPB1, 25/09, 22/10, 3/11, 19/14, 23/20, 31/21 in 13/22)

razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor

Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev po Zakonu o delovnih razmerjih izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima specializacijo po visokošolski izobrazbi (»pred-bolonjski program«) ali univerzitetno izobrazbo (»pred-bolonjski program«) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja);
  • ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
  • ima sposobnost vodenja in organiziranja;
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.

Mandat direktorja traja štiri leta, predvidoma od dne 12. 11. 2023 do dne 11. 11. 2027.

Skladno s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (69/11 – UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) velja za direktorja sklada in njegove družinske člane omejitev poslovanja.

Prijave s kratkim življenjepisom, vizijo dela in razvoja JMSS Maribor, strategijo stanovanjske politike v Mestni občini Maribor in občinah soustanoviteljicah ter dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev kandidati pošljejo najkasneje do dne 7. 8. 2023 v zapri kuverti, s pripisom ali priloženo naslovnico:

JMSS MARIBOR
Grajski trg 1
2000 MARIBOR

NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA JMSS MARIBOR!

(ŠT. ZADEVE 103-159/2023)

Priloga: Naslovnica

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine