Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Cesta XIV. divizije 58, ID4

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO POSAMEZNEGA DELA STAVBE (SOBE)

 

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:

Prodajalec JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel prodajo naslednjega posameznega dela stavbe (sobe):

Naslov Št. stan Lega Leto gradnje objekta (GURS) Šifra in ime k.o. Površina

GURS (m2)

ID znak Lastniški delež E.r. Ponujena cena (€)
1.               CESTA XIV. DIVIZIJE 58 4 1. nad. 1937 681 – Pobrežje 12,80 681-2020-4 do celote 1/1 G 2.800

Posamezni del stavbe v naravi predstavlja sobo, dostopno skozi lastniško stanovanje z ID znakom dela stavbe 681-2020-3.

II. Predložitev ponudb:

Ponudbe na Obrazcu 1 (v prilogi te objave) je potrebno predložiti do vključno dne 14.06.2024.

Ponudnik mora svojo ponudbo oddati v elektronski obliki po elektronski pošti na info@jmss-mb.si, z naslovom »Prijava na namero o sklenitvi neposredne pogodbe št. 207-3/2024«. Prijava ni pogojena z elektronskim podpisom vlagatelja (velja skeniran dokument s podpisom).

Ponudba je popolna, v kolikor je priložen pravilno in v celoti izpolnjen Obrazec 1 (v prilogi te objave). Ponudbe, ki ne bodo oddane v roku in na način opisan v tej točki razpisa, bodo izločene. Izločene bodo tudi pravočasne vendar nepopolne ponudbe. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudba velja do sklenitve prodajne pogodbe oziroma plačila kupnine.

III. Postopek izbire

V kolikor bo za nakup zainteresiranih več interesentov, bo JMSS Maribor med njimi opravil pogajanja o višini cene z namenom doseganja čim višje kupnine in izbral najugodnejšega. Če dva ali več interesentov hkrati ponudijo izhodiščno vrednost ali enako ceno, v katerem od nadaljnjih korakov pogajanj, se šteje, da je uspel tisti ponudnik, za katerega je izkazano, da je prvi podal namero.

Ponudniki bodo o kraju in datumu pogajanj o ceni obveščeni na elektronski naslov, naveden v prijavi, v roku petih (5) delovnih dni po poteku roka za oddajo ponudbe. V kolikor se ponudnik pogajanj ne udeleži, se šteje, da odstopa od nakupa. V primeru pogajanj o ceni, bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.

IV. Vrsta pravnega posla:

Prodajna pogodba se sklene s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, lahko JMSS Maribor podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni.

V. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino kupec poravna na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157, odprt pri UJP Slovenska Bistrica, v roku 30 (tridesetih) dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

VI. Prehod lastništva:

Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.

VII. Drugi pogoji in pravila neposredne prodaje:

  • Dostop do predmetne nepremičnine (sobe) je možen samo preko drugega stanovanja z ID znakom: del stavbe 681-2020-3.
  • Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri se nahaja predmetna nepremičnina, imajo v skladu s 124. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu predkupno pravico, ki jo lahko uveljavljajo z oddajo »Prijave na namero o sklenitvi neposredne pogodbe št. 207-3/2024« po elektronski pošti na naslov info@jmss-mb.si, do vključno dne 14.06.2024.
  • Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno« in po stanju nepremičnine v času te objave. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v predmetnem razpisu.
  • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od ponujene cene v objavi te namere.
  • Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku petih (5) delovnih dni po poteku roka za oddajo ponudbe na elektronski naslov naveden v ponudbi.
  • Vsak uspeli kupec nepremičnine zapade pod obveznost pregleda stranke po veljavnem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

VIII. Ustavitev postopka:

Direktorica JMSS Maribor lahko ustavi postopek prodaje po neposredni pogodbi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina, brez zamudnih obresti.

IX. Informacije:

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefonu: 02/250 63 10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk.

Besedilo objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe je objavljeno na spletni strani JMSS Maribor (www.jmss-mb.si).

V komisijo za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja po tej nameri o sklenitvi neposredne pogodbe so s sklepom direktorice JMSS Maribor imenovane: Barbara Vodan Jecelj in Maša Ferlinc Jurak.

Obrazec 1 – PONUDBA

 

Scroll to Top
Skoči do osrednje vsebine